الگوها و راهکار های طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی

الگوها و راهکار های طراحی مسکن امروزی (معاصر) یزد با رویکرد معماری بومی در قالب pdf در 125 صفحه

یکی از موارد مهم شکل دهنده هر معماری، تکنیک یا فرایند ساخت آن است. متأسفانه علیرغم پیشرفت دانش و توان مهندسی و تکنولوژی ساخت، هیچ کدام نتوانسته است در بالا بردن کیفیت فضاها و ارزش های معماری متناسب با زندگی انسان معاصر کمک شایانی کند؛ به گونه ای که فضاهای معماری امروز به فضاهایی تک بعدی و فاقد معنا تبدیل شده و کیفیت یکسانی پیدا کرده اند. علاوه بر این، تکنولوژی موجب شده، (برخلاف تقاوت های فرهنگی، اقلیمی، بومی که در محیط موجود می باشد)، بناها در نقاط مختلف کشور یکسان شده و آنچنان تفاوتی با هم نداشته باشند. این موضوع، موجب تقلیل کیفیت فضاها گشته و باعث شده هویت فضاها از بین برود.

بنابراین با رجوع به تکنیک ها و روش های ساخت که با توجه به جزئیات، مصالح و همچنین همنشینی آنها و ترکیب مناسب اجزاء بدست می آید می توان به سمت کیفیت مطلوب در معماری معاصر پیش رفت، بدین منظور در این پروژه با یک مطالعه اکتشافی، پتانسیل های تکنولوژی های بومی بررسی گشته و با مطالعه میدانی تأثیر آنها به صورت مصداقی و عینی در نمونه های معاصر یزد مورد بررسی قرار گرفت از این طريق احکام طراحی استخراج گردیده و در طراحی مورد استفاده قرار گرفت.

این پروژه با توجه به آنکه تکنولوژی را یکی از عناصر اصلی کیفیت دهی به فضاها می داند در صدد است که با شناخت پتانسیل های معماری بومی که در تکنولوژی های بومی نهفته، با دستاویز قرار دادن موضوع مسکن، در جهت ارائه راهکارهایی به منظور طراحی فضایی با کیفیت و هویت تلاش کند. لذا این تحقیق می تواند آغازگر نگاهی به معماری بومی باشد، که تسری این امر را می توان در طرح های توسعه روستایی، حوزه آموزش معماری، همچنین محیط های مختلف از جمله فضای آموزشی، اداری، مسکونی و.. دید.

 

فهرست مطالب

 ۱- ۱مقدمه

۲ – ۱ طرح مسئله و ضرورت آن

۳ – ۱ پیشینه تحقيق

۴ – ۱ پرسش تحقيق

۵ – ۱ فرضیه تحقيق

۶ – ۱ هدف تحقيق

۷ – ۱ روش تحقيق

  فصل دوم: بومگرایی و معماری بومی 

۱ – ۲ مینی بوم گرایی

۱ – ۱ – ۱ – ۲ ریشه شناسی واژه بوم

۳ – ۱ – ۱ – ۲ تعریف بوم

۲ – ۱ – ۲ دانش بومی و اهمیت آن

۱ – ۲ -۳ هویت بومی و بومی گرایی

۲ – ۳ معماری بومی

۱ – ۲ – ۲ رویکردهای معماری بومی

۱ – ۱ – ۲ – ۳ معماری بومی و زمینه گرایی

۲ – ۱ – ۳ – ۲ معماری بومی و مردم گرایی

۳ – ۱ – ۲ – ۲ معماری بوتی و طبیعت گرایی

۲ – ۳ – ۲ عوامل موثر در شکل گیری معماری بومی

۳ – ۴ – ۲ جوهره های شکل گیری معماری بومی

۴ – ۲ – ۲ مزیت ها و ویژگی های معماری بومی

۳ – ۲ معماری بومی در زمانه اکنون

۱ – ۳ – ۲ بومی گرایی در قرن ۲۱

۲ – ۳ – ۲ معرفی چند نمونه خارجی

۱ – ۲ – ۳ – ۲ طراحی مقابل عناصر

۲ – ۳ – ۳ – ۲ بیشه ای برای یک شیفته مه

۳ – ۲ – ۳ – ۲ خانه ای برای تعطیلات در مصر

۴ – ۴ – ۲ – ۲ معماری بومی در ایران

جمع بندی

فصل سوم: شناخت تکنولوژی بومی 

۱ – ۳ تکنولوژی چیست؟

۱ – ۱ – ۳ واژه شناسی تکنولوژی

۱ – ۳ -۲ تعریف تکنولوژی

۱ – ۳ -۳ رویکردهای تکنولوژی

۱ – ۳ – ۱ – ۳ رویکرد ابزاری

۲ – ۳ – ۱ -۳ رویکرد غیرابزاری

۲ – ۳ جایگاه تکنولوژی در معماری

۱ – ۲ – ۳ تکنولوژی و کالبد يتا

۲ – ۲ – ۳ تکنولوژی و محیط زیست

۳ – ۲ – ۳ تکنولوژی، اجتماع و فرهنگ:

۴ – ۲ – ۳ تکنولوژی و اقتصاد

۱ – ۴ – ۲ – ۳ تأثیر تکنولوژی در معماری معاصر

 ۳ – ۲ تکنولوژی و بوم

۱ – ۳ – ۳ تکنولوژی، نقص ها و کمبودها

۲ – ۳ – ۳ تکنولوژی بومی

۴ – ۳ پتانسیلهای تکنولوژی های بومی

۱ – ۴ – ۳ شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه کالبدی 

۲ – ۴ – ۳شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه زیست – محیطی

۳ – ۴ – ۳ شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه اجتماعی – فرهنگی

۴ – ۴ – ۳ – شناخت پتانسیلهای تکنولوژی بومی در حوزه اقتصادی 

جمع بندی

فصل چهارم: تکنولوژی بومی و کیفیت فضا

۱ – ۴ مصداق اول (كانون اندیشه و خرد ایران زمین)

۱ – ۱ – ۴ معرفی

۲ – ۱ – ۴ تایر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۲ – ۴ مصداق دوم (خانه صاحب مسجد عسگریه)

۱ – ۲ – ۴ معرفی

۲ – ۲ – ۴ تأثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

 – ۴ مصداق سوم: (هتل باغ مشیرالممالک)

۱ – ۴ – ۴ معرفی

۲ – ۳ – ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۴ – ۴ مصداق چهارم (خانه دکتر حسین مهدوی پور)

۱ – ۴ – ۴ معرفی

۲ – ۴ – ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۵ – ۴ مصداق پنجم (خانه دکتر سید مصطفی نشانی پور)

۱ – ۵ – ۴ معرفی

۲ – ۵ – ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۶ – ۴ مصداق ششم (خانه دکتر محمدحسین آیت اللهی)

معرفي

۲ – ۶ – ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به قضا در این بنا

۷ – ۴ مصداق ششم(خانه دکتر کاظم مندگاری)

۱ – ۷ – ۲ معرفی

۲ – ۷ – ۴ تاثیر تکنولوژی بومی در کیفیت بخشی به فضا در این بنا

۸ – ۴ جمع بندی

۹ – ۴ احکام و اصول طراحی

فصل پنجم: معرفی موضوع و روند طراحی ها معرفی موضوع طراحی

۲ – ۵ سیر شکل گیری موضوع طراحی

۱ – ۲ – ۵ منزل اول -۲ – ۳ منزل دوم

۳ – ۲ – ۵ منزل سوم

۴ – ۲ – ۵ منزل چهارم

۵ – ۲ – ۵ منزل پنجم

۲ – ۵ فرایند طراحی

۴ – ۵ طراحی چند نمونه مسکن

۴ – ۵ -۱ معرفی نمونه اول

۲ – ۴ – ۵ معرفی نمونه دوم

۳ – ۴ – ۵ معرفی نمونه سوم

منابع و ماخذ

پیوست

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *