تحقیق آماده اشتغال زنان – 38 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اشتغال زنان – 38 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اشتغال زنان – 38 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اشتغال زنان – 38 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اشتغال زنان – 38 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اشتغال زنان – 38 برگ وورد قابل ویرایش

 

صفحه

عنوان

مقدمه……………………………………………………………………………….

اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي………………………………………….. 1

تاريخچه…………………………………………………………………………… 8

نقل يك سليقه تاريخي راجع به قضاوت……………………………………………. 12

طرح مسئله………………………………………………………………………….

جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل……………………………………. 15

اشتغال زنان در جامعه………………………………………………………………. 21

بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغال……………………………… 22

بهداشت……………………………………………………………………………. 24

انگيزه زنان در ورود به بازار كار……………………………………………………. 25

موانع اشتغال………………………………………………………………………… 36

هدف و ضرورت…………………………………………………………………… 41

ديدگاه نظري………………………………………………………………………. 49

عوامل مختلف تأثيرگذار…………………………………………………………………………….

موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران…………………………………………………………. 60

عوامل فردي…………………………………………………………………………………………… 61

عوامل اجتماعي………………………………………………………………………………………. 62

عوامل فرهنگي……………………………………………………………………………………….. 63

عوامل اقتصادي………………………………………………………………………………………. 64

وضعيت حقوق و قوانين…………………………………………………………………………….. 65

بحث و نتيجه گيري…………………………………………………………………………………. 66

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. 70

تحقیق آماده اشتغال زنان – 38 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اشتغال زنان – 38 برگ وورد قابل ویرایش


مقدمه

اشتغال  زنان  حقي  برابر با نيازهاي  اقتصادي؟

موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي است كه با وجود اهميت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگي به ويژه درخانه داري وترتيب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در توليد وتوسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جامعه چندان كه بايد محوس نبوده است ازسوي  ديگر وجود اين  باوردرميان برخي از مردان كه نيازي به كارزنان نيست وجاي زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوري مرد در كشورهاي توسعه نيافته باقي بماند وفشار بيشتري راروي نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند.

مخالفت مردان با كار زنان علاوه برايجاد فشار رواني روي انها موجب  مي شود  كه  نرخ  فقر در جمعيت  زنان كه همواره  بيش ازمردان است  ثابت بماند ازسوي  ديگر هزينه هاي ملي صرف شده  براي تحصيلات وارتقاي  اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشيند و اين ركودهاي خانوادگي كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادي هم بستركند اين درحالي است كه كارشناسان بانك جهاني برخلاف عقيده اين گروه از مردان درخاورميانه بشدت به اشتغال وكار زنان نيازاست. طي ساليان اخير گرچه عواملي همچون عملكرد سازمان هاي بين المللي افزايش سطح اموزش گسترش جمعيت شهري و…

به طور قابل ملاحظه اي درديدگاه هايي مربرط به استقلال زنان درايران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند ،از اين رو بسياري از محققان كه اشتغال زنان رابه عنوان نيمي ازپيكره جامعه در رفع مسائل بنيادي مانند بي سوادي ، افزايش بي رويه جمعيت و…موثرمي دانند،لزوم ايجاد زمينه هاي مساعد تري رابه لحاظ حقوقي،فرهنگي واقتصادي ياداور ميشوند تا بدين وسيله به مشاركت مطلوب تر زنان درتحقيق برنامه ريزي هاي اقتصادي واجتماعي كمك مي شود.

تحقیق آماده اشتغال زنان – 38 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اشتغال زنان – 38 برگ وورد قابل ویرایش

به گزارش اشياء درسال هاي اخيروقوع تحولات فرهنگي ،اجتماعي واقتصادي برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت .به گونه اي كه با وجود برخي قوانين ومقررات باگذشت سال هااز عمرحكمراني سنت هابه مسائل خانوادگي به تدريج ازميزان نارضايتي مردان ازاشتغال زنان كاسته شده است

اين درحالي است كه نتايج يك تحقيق ضمن تاييد وجوداين قبيل باورهادرميان برخي از مردان نشان مي دهد 53، 74 درصد مردان سال   39،74 درصد،سال 79،26 درصدودرسال 21،81 درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهاند.اما همچنان دركنارموانع ساختاري وسازماني كه درسررا زنان براي ورودبه چرخه اشتغال وجود دارد،21 درصدمردان ايراني مطلقا باكارهمسران خود مخالف هستند دركنار اين جمعيت 21 درصدي ،گروهي ازمردان نيز بيان مي كنند كه همسر خود اعلام بي نيازي مي كنند بنابراين زماني كه اين 3 گروه دريك جمعيت قرار مي گيرند،فرهنگ غلط وضعف مسئولان در روغن كاري چرخه اشتغال زنان كه از رگه هاي مهم در ركود اشتغال زنان محسوب مي شوند،بيشترقابل درك است درحال حاضر شمار مرداني كه موافق كاركردن زنان در بيرون ازمنزل ومخالف خانه داري صرف انها هستند،روبه افزايش است واز 60درصد در سال 79بيش از63 درصد در سال 82رسيده است.

همچنين نظرسنجي ملي صورت گرفته ازمراكز28استان كشور خاكي ازكاهش فاصله ميان باورهاي زنان ومردان است ،به كونه اي كه بيش از  4درصد زنان درسال 79موافق خانه داري همبستان خود بوده اند ،درحالي كه در سال 82اين رقم به حدود 5 درصد رسيده است.

يافته هاي تحقيقي باعنوان بررسي موانع ومشكلات اشتغال زنان دربخش هاي دولتي نيز نشان مي دهد درميان 10مشكل اشتغال زنان مخالفت درپايين بودن نسبت اشتغال زنان  دربخش هاي دولتي موثر است.

نتايج تحفيقات دكتر صادق مهدوي نيز نشان مي دهد بي عدالتي رويه اي ،مبادله اي وبقا ملي ،سلامت زدايي ،طرح هاي كاري نامناسب تركيب نقش هاي كاري با نقش هاي خانوادگي ،اسيب هاي تعاملي ، تضاد نقش هاي كاري با خانوادگي و همچنين  عدم  امنيت  شغلي  در كاهش  نسبت  اشتغال  زنان  در بخش هاي  دولتي  موثر است.


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *