دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری در151 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط زیست داری مفهومی جامع است.درحالی که شهروشهرسازی تصویر محدودی ارآنرااذهان زنده میکند.مفهوم محیط محیط زیست،شهروشهرسازی وتمام آنچه راکه ازاین پدیده می شناسیم دربر میگرد.
احساس لزوم تثبیت دریک نقطه واحتیاج به زندگی در یک نقطه واحتیاج به زندگی درکنار یکدیگر،انسان رابرآن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی وداده های ساختمانی محیط اطراف خود،به ایجادمسکن دست بزند.
نحوه زندگی بشروسکونت او،دارای دوتقسیم بزرگ کوچ نشینی ویکجا نشینی است که شامل:
 کوچ نشینی برمبنای(صیدوشکار،زندگی شبانی،ییلاق وقشلاق،مهاجرت شبانی وکشاورزی ابتدایی)
یکجا نشینی برمبنای کشاورزی وبهگزینی مواد کشاورزی
 ازدیدگاه دیگر،زندگی ثابت وایجادده(درمکان مناسب)همراه باکشاورزی آغاز می شود ودرادامه با پراکندگی روستاهاومبادلات کالاهای کشاورزی شهرهابه وجودمی آیند.
 محیط زیست داری مفهومی جامع است.درحالی که شهروشهرسازی تصویر محدودی ارآنرااذهان زنده میکند.مفهوم محیط محیط زیست،شهروشهرسازی وتمام آنچه راکه ازاین پدیده می شناسیم دربر میگرد.
احساس لزوم تثبیت دریک نقطه واحتیاج به زندگی در یک نقطه واحتیاج به زندگی درکنار یکدیگر،انسان رابرآن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی وداده های ساختمانی محیط اطراف خود،به ایجادمسکن دست بزند.
نحوه زندگی بشروسکونت او،دارای دوتقسیم بزرگ کوچ نشینی ویکجا نشینی است که شامل:
 کوچ نشینی برمبنای(صیدوشکار،زندگی شبانی،ییلاق وقشلاق،مهاجرت شبانی وکشاورزی ابتدایی)
یکجا نشینی برمبنای کشاورزی وبهگزینی مواد کشاورزی
 ازدیدگاه دیگر،زندگی ثابت وایجادده(درمکان مناسب)همراه باکشاورزی آغاز می شود ودرادامه با پراکندگی روستاهاومبادلات کالاهای کشاورزی شهرهابه وجودمی آیند.
وجود روستا از لزوم وجودشهرهاست،پس اهمیت توجه به روستا ها کمتراز  شهرهانیست واین درحالی است که باوجودگسترش روز افزون شهرها هنوز قسمت اعظم انسان ها در روستاها ساکنند.
مهاجرت روستاییان به شهرها به علت وجودامکانات رفاهی در شهرها وکمبودآن درروستاهاصورت گرفته است واین پدیده باعث کاهش تولیدات کشاورزی در روستاها وتراکم بیش از حد جمیت در شهرهاشده است.
لزوم یک ارتباط صحیح وتدوین برنامه های برای استفاده هرچه بیشتراز استعداد های طبیعی درمکان های مختلف ضروری است!
برنامه ریزی ها باید به نحوی به مرحله اجرا درآیندکه به سکونت گاه ها وفعالیت های انسانی به صورت یک جامعه بزرگ منطقه ای نگریسته شودکه جمعیت آن درمناطق مختلف پخش شده است.
شهرچیست؟
 شهرمجموعه ای ازترکیب عوامل طبیعی،اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که درآن جمعیت ساکن،متمرکز شده اند.ویژگی های آن(به صورت منظم،دارای آداب ورسوم،دارای تخصص مختلف،وابستگی شدید به روستاها،جمعیت نسبتا متراکم،وجود خیابان هاومراکز کار و تجارت،امکانات رفاهی وآموزشی)
دردوره های گذشته ویژگی های بالا درشهرها نبوده اما شاخصی داشته که آن را از شهرها جدا میکرده مثلا:Urbsدرروم باستان که به مناطق غیر روستااطلاق می شده.
تعاریف مختلف شهر:
تعریف عددی:ساده ترین تعریف شهر(بهترین وجه تمایز شهر و روستا)که مرکزی از اجتماع نفوس که درنقطه ای گرد هم آمده  و تراکم جمعیت درآن ازحدمعینی پایین تر نباشد.
تعریف تاریخی:برخی از علما معتقدندکه مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطلاق شده است،به عنوان شهرشناخته میشوندوبه افتخار قدمتی که دارند،همیشه شهرباقی میمانند.
تعریف حقوقی:امتیازاتی که مختص شهرها بوده وروستاها فاقد آنها بودندمانند:حق بازار یاخدمات نظامی
تعریف جغرافی دانان از شهر:منظره ای مصنوعی است که زندگی شهری را امکان پذیرمی سازدودارای ارتباط متقابل با کشور مورد مطالعه است
سایر تعاریف:شهر جایی است که شغل سکنه آن غیر کشاورزی است ونوع درآمد،رفتار،سیما و…..باروستا تفاوت داشته باشد.
شهرسازی کدامست:
باوجود عقایدبرخی از بزرگان شهرسازی با پیدایش انسان آغاز شده است امااساساعلمی است که اخیرا به وجودآمده است.
مجموعه روشها وتدابیری که متخصصین امورشهری بوسیله آن شهرهارابهترمی سازند،به شهرسازی شهرت دارد.
مطالعه طرح ریزی وتوسعه شهرهابا در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی واقتصادی باتوجه به حد اقل رساندن مشکلات شهری وپاسخ گویی به نیاز های عمومی جمعیت شهری ازتعاریف دیگر شهرسازی است.
ویژگی های شهرسازی که درتعاریف آن استفاده می شود:طرح وتنظیم نقشه ها،توزیع صحیح تاسیسات شهری،برنامه ریزی جهت حمل ونقل،بسط روابط اجتماعی_اقتصادی،درعین مجزا بودن از سایرعلوم،ارهمراهی بسیاری ازعلوم استفاده مینماید.
شهرساز کیست:
شهرسازیاطراح وبرنامه ریز شهری،عبارت از دوپدیده محیط و انسان که درکنارهم جوامع زیستی رابه وجود می آورند.
شهرساز به ایجاد رابطه ای منطقی بین انسان ومحیط زیست مبادرت می ورزد.استفاده ازروش ها وتکنیک های این علوم (اجتماعی،اقتصادی،هنری،…)درایجاد،توسعه،برنامه ریزی وطرح ریزی شهرها،درحقیقت،شهرسازی می نامند.
شهرسازی یک کارگروهی باشرکت متخصصین علومی است که به نحوی درزمینه مسایل شهری میتواند به مطالعه بپردازدوبه تعیین برنامه درجهت بهبود،توسعه وضع آینده آنهامبادرت ورزد.
شهرها چگونه به وجود می آیند:
مهمترین عامل ایجاد شهررها،بایستی توسعه شبکه راه راعادی ترین ومطمئنا قدیمی ترین عامل دانست.
عامل توسعه مبادلات کالاوپیشرفتهای تجاری،که منجربه یک محل قابل استفاده ودایمی دریکی موقعیت مطلوب میگردد.
درایجاد وتوسعه شهرها،نقش عامل طبیعی مانند وجود آب، مساعدت زمین ,… تاثیر گذار بوده است.
ازدیدگاه دیگروجودمامن ها،سرپناه هاومقابله مردم درومقابل حملات خارجی رابایستی ازجمله عواملی دانست که به شهرها نقش دفاعی داده ومردم رابرای مقابله درکنار یکدیگرقرار داده است.
مورخین واقتصاددانان معتقدندکه شهرها،ناشی از توسعه وبسط شبکه راه ها هستند؛درحالی که عده ای دیگر معتقدندکه شهر محصول کوشش وفعالیت درزمینه امور تجاری است.
انبارکردن مازادمحصولات غذایی،باعث تراکم بیشترجمعیت روستاها گردیدکه خودموجب تسهیل جمع آوری غذاهای مازاد جهت تامین یک جمعیت شهری گشت.
رشدوتوسعه شهرهابراثرحوادث مختلف،درتمام ادوارتاریخی دارای افول وصعود بوده است.گاهی شهرها چنان عظمت یافته اند که به صورت یکی کشورشهر درآمده اند مانند:آتن،اسپارت و رم
آنچه که اساس شهرنشینی وبسط وتوسعه شهرهارابنیان گذارد،به قرن هجدهم میلادی بازمی گرددکه به عصر انقلاب صنعتی شهرت دارد.
عواملی که به توسعه شهرنشینی بعداز انقلاب صنعتی انجامید شامل:اخراع برق،اتومبیل،….که به بسط وتوسعه شهرهای بزرگ امروزی انجامید.
عوامل گسترش شهرها:

انقلاب صنعتی وبدنبال آن تحولاتی که درامرشهرنشینی انجامید،استقرارانسان در

شهرها رابه گونه ای دیگر جلوه گرساخت.مهمترین عوامل رواج شهر نشینی:

 تحول درحمل ونقل وسرعت مبادلات:بااختراع اتومبیل وقطارهمراه بابسط شبکه راه ها 
پیدایش تخصص وتقسیم کار:احتیاج به نیروی کارمتخصص باتحول درآمد صنعت
ازدیادجمعیت:دراثرپیشرقت علم طب وکاهش مرگ ومیر
توسعه مهاجرت ها:باتنوع تولید وفعالیت هاومشاغل از کشاورزی به صنعتی درشهرها
تمرکز صنعت وتجارت:باایجاد کارخانه ها درمکان مناسب که تمرکزصنایع رابه دنبال داشت که درکنار یکدیگر درشهرها متمرکز شده اند.ودراثرتوسعه راه ورقابت اقتصادی ،توسعه تجاری هم به وجودآمد
بالارفتن سطح درآمد:دراثراشتغال به کارها ی مختلف درشهر
نتوع در مشاغل
پیدایش وگسترش وسایل ارتباط جمعی:بااختراع ماشین چاپ وافزایش سرعت مبادله افکار ونزدیک شدن مردم جهان به همدیگر وایجادتغییرات اساسی درفرم،سیمای شهری ووضعیت اجتماعی راباعث شد.
بدین ترتیب بود که عوامل فوق باعث افزایش جمعیت وگسترش شهر ها وتمرکز زیادی در امر صنعت پدیدار گشت.
درجوامع ماقبل صنعت،نسبت شهرنشینان به جمعیت روستایی اندک بود،همچنین اقتصاد آن دوران تفاوت فراوانی بامراکز اقتصادی عصرحاضردارند..ازجمله:فاقدمنابع تولید،نبودن تخصص یاتقسیم کارومسئله واسطه هاست.
همچنین درآن دوران تولیدات شهرها برای تهیه کالا،استاندارد معینی نداشته وکالاها یکدست نبودند.مسئله دیگر تفاوت قیمت ها وتوافقی بودن قیمت ها وکند بودن مبادلات بوده است.
ازنظراجتماعی،طبقه خواص مرکب بودازافرادی که درحکومتواجدمقامی بودند،ودرمقابل،اکثریت مردم قرارداشتند.همچنین این جوامع ازعدم تحرک اجتماعی رنج برده وتنهاعاملی که ممکن بود موقیت طبقات خاص رابهخطر اندازد،دشمن خارجی بود.
تعلیم وتربیت منحصربه افرادذکوخانواده بود ودراین میان طبقات خاص درتقدم بودند.

انقلاب صنعتی دگرگونی عظیمی دراین نظام ها به وجوداوردوعلاوه برآن توسعه شهرها وافزایش جمعیت،بنیان زندگی جدید استوارشد.این دگرگونی ها نخست درجوامعی روی داد که زودتراز اثرات انقلاب صنعتی بهره مند شدند وبه علت توسعه ارتباطات،شهرنشینی،رواج یافت.

مشکلات عصرنشینی عصرحاضر:

همگام باتوسعه شهرنشینی وتحولات اجتماعی واقتصادی شهرها،درزمینه های زندگی درشهرها ،نارسایی هایی به چشم میخورد.درقالب همین نارسایی ها به صورت مسایلی حادجلوه گرشده است.

فقروعدم تساوی:ازمسایل ومشخصه بسیاری از شهرها،خاصه شهرهای بسیاربزرگ امروز شده است.
تزلزل اقتصادی وبیکاری:کاگران وکارمندان یک جامعه صنعتی پیشرفته،درعین آنکه میتواندتنع انواع     مشاغل وفراوانی کاراستفاده نمایند،دایمادرمعرض بیکاری وتزلزل اقتصادی هستند.
امکان مخاطرات بیشتر:باوجوداستفاده شهرنشینان از امکانات شهرنشینی،شهرنشینان درمعرض خطرات وحوادثی که احتمال وقوع آنها هست هستند مانند:حوادث طبیعی،قطع خدمات شهری و…
ازهم گسیختگی قوام واساس خانواده:بالابودن نسبت طلاق درشهرها نسبت هب روستاهاتااندازه چشمگیری بیشتراست.
آلودگی صداورفتارهای عصبی:وجودصداها فراوان در شهرها به علت وجودکارخانه ها،اتومبیل ها,باعث ایجاد بیماری های عصبی شده است.
مشکلات اجتماعی:شهرجایی است که درآن بسیاری از مظاهر ستوده آدمی که درگذشته اساسی استوارداشت،اکنون دستخوش تزلزل گشته است.
 آلودگی هوا:وجودتاسیسات صنعتی وزیادی وسایط نقلیه در شهرها،آلودگی هوارادامن زده است.
کمبودوسایل تفریحی:وعدم دسترسی مناسب افرادبه آنها،افزایش روز به روز جمعیت مشکلاتی رابه وجود می آورد………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری,برنامه ریزی شهری,شهرسازی,تحولات شهرسازی,تحولات شهرنشینی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *