پاورپوینت مدیریت زمان – 40 اسلاید

پاورپوینت مدیریت زمان 

پاورپوینت مدیریت زمان 

پاورپوینت مدیریت زمان

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

nپس از تکميل پرسش نامه  و جدول زمان بندی  کارها خواهيم دانست که :

Øچه درصدی از کارهايم از پيش برنامه ريزی شده بود؟
Øآيا کارهای برنامه ريزی شده بيش از حد انتظار به طول انجاميد؟
Øچند مورد وقفه در کارهايم ايجاد شد؟
Øآيا بهره وری داشتم؟
Øچه زمانی از روز بيشترين بهره‌وری را داشتم؟
Øچگونه می توانم کنترل بيشتری بر وقت خود داشته باشم؟
Øبرای چند درصد از وقت خود می توانستم برنامه‌ريزی درستی به عمل آورم؟

nرسيدگی دقيق به مكاتبات اداري
Øمصمم و هدفمند  رسيدگي را انجام دهيد.
Øسعی کنيد هر يک از مکتوبات را يک بار بررسی کنيد.
Øبيش از حد از دفاتر يادداشت استفاده نکنيد.پاورپوینت مدیریت زمان
Øمحيط کار را در يک زمان مشخص فقط به يک پروژه اختصاص دهيد.
Øاز کازيه به عنوان محلی برای انبار کردن کاغذ های کاری استفاده نکنيد.
ØروشRAFT  ( – Act on it – File it – or  Throw it Away  Refer ارجاع کردن اقدام کردن بايگانی دور ريختن ) را مورد استفاده قرار دهيد.
Øجهت پيگيری کارهای  ناتمام يک پرونده در دست اقدام تشکيل دهيد.
Øکاغذ ها را در قفسه ميز دسته بندی  کنيد.

nوظايف رئيس جلسه پيش از آغاز آن
Øآيا تشکيل جلسه واقعا ضروری است؟
Øچه روش های ديگری به جای تشکيل جلسه وجود دارد؟
Øاهداف جلسه چيست؟پاورپوینت مدیریت زمان
Øچه افرادی بايد حضور داشته باشند تا از دستيابی به اهداف اطمينان حاصل شود؟
Øنتايج دستيابی به اهداف چيست؟
Øهزينه تشکيل جلسه چقدر است؟
Øچه وسايل وتسهيلاتی برای تشکيل جلسه ضروری است؟
Øاگر وجود يک دستور کار در جلسه الزامی است، آيا تهيه شده ودر اختيار همگان قرار گرفته است؟
Øآيا تمام شرکت کنندگان از زمان شروع  و محل تشکيل جلسه آگاهی دارند؟
Øآيا همه شرکت کنندگان اطلاعات لازم را دريافت کرده‌اند؟
Øآيا لازم است همه شرکت کنندگان در تمام طول جلسه حضور داشته باشند؟

 پاورپوینت مدیریت زمان

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت مدیریت زمان است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مدیریت زمان از لینک زیر استفاده کنید:


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *