پاور پوینت,آماردرعلوم اجتماعی برآورد واصول تخمین و آزمونهای آماری, ۱۰۳اسلاید,pptx

پاور پوینت ،با موضوع آمارعلوم اجتماعی برآورد و اصول تخمین و آزمون های آماری، ۱۰۳ اسلاید،شامل عناوین زیر:

 

برآورد
برآورد مناسب
میزان اریب
برآورد نقطه ای
 
برآورد نااریب
برآورد تفاضل دو میانگین
برآورد نسبت
برآورد فاصله‌ای تفاضل دونسبت
برآورد واریانس
برآورد ضریب همبستگی
 

*

تعیین تقریبی مقدار پارامتریا پارامترها توسط نمونه‌ تصادفی‌ به حجم n ،برآورد کردن یا تخمین زدن آماری نامیده می‌شود.

تفاضل بین امید ریاضی برآورد کننده وکمیت مورد برآورد جامعه را میزان اریب گویند. اگر این تفاضل صفر باشد برآورد کننده را نااریب و در غیر اینصورت آن را برآورد کننده اریب‌ می‌گویند . به عبارتی اگر امید ریاضی یک پارامتر برابر با پارامتر متناظرجامعه باشد آن پارامتر را نااریب می‌نامند.

 

مقدار مشخصه جامعه-(برآورد کننده)E =میزان اریب

*تخمین زن دستور یا قاعده ای است که نشان می‌دهد چگونه یک تخمین را بر اساس مقادیر به دست آمده در نمونه باید محاسبه کرد.مثلاًدر مورد میانگین فرمول آن تخمین زن است

 

 


دانلود طرح های لایه باز

درباره‌ی

حتما ببینید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اثر گرمابرقی یا ترموالکتریک در ۲۲ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اثر گرمابرقی یا ترموالکتریک در ۲۲ اسلاید     …

دیدگاهتان را بنویسید