پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

ارتباط کلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها:

  Bellو همکاران (۲۹) در سال ۱۹۹۲در ایالت مینسوتا آمریکا برای بررسی تأثیر مکمل کربنات کلسیم بر سطح کلسترول سرم بیماران مبتلا به هیپرکلسترولمی، در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور به شکل ضربدری،  56بیمار مبتلا به هیپرکلسترولمی خفیف تا متوسط را ۸ هفته تحت رژیم کم چرب و کم کلسترول (step Ι)قرار دادند و سپس برای  6هفته تحت مکمل یاری با کلسیم ( ۱۲۰۰میلی‏گرم در روز) یا دارونما قرار دادند سپس بیماران یک دوره  6هفته‏ای دیگر به شکل ضربدری تحت مکمل یاری با کلسیم یا دارونما در گروه بعدی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره دریافت مکمل کلسیم  4/4درصد کاهش در کلسترول LDL، ۱/۴%  افزایش در کلسترول HDLو ۵/۶% کاهش در نسبت کلسترول   LDL/HDLپدید آمده امّا تغییر معنی‏داری در فشارخون، تری گلیسرید و ApoBیا کلسیم سرمی این بیماران مشاهده نشد. این پژوهشگران نتیجه‏گیری کردند که کربنات کلسیم تاثیری متوسط در درمان بیماران مبتلا به هیپرکلسترولمی خفیف تا متوسط دارد.

پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

 

پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

 

     Denkeو همکاران (۲۵) در سال  1993در ایالت تگزاس برای بررسی تأثیر کلسیم دریافتی بر دفع اسیدهای چرب مدفوع و لیپیدهای سرم در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی  13مرد سالم مبتلا به هیپرکلسترولمی متوسط، رژیم کم کلسیم (۴۱۰ میلی گرم در روز) را با رژیم غنی شده از مالات – سیترات کلسیم به همراه  2مکمل  500میلی گرمی کلسیم در روز (در کل ۲۲۰۰ میلی گرم در روز) مقایسه کرده و مشاهده کردند که درصد چربی‏های اشباع شده و دفعی در روز از ۶% به ۱۳% در افرادی که رژیم غنی شده را رعایت کرده بودند افزایش یافت، امّا تغییری در اسیدهای صفراوی دفع شده مشاهده نشد. رژیم غنی از کلسیم به شکل معنی‏داری کلسترول تام را  6% کلسترول  LDLرا  11% و  ApoBرا ۷% در مقایسه با رژیم کم کلسیم کاهش داد، امّا تغییری در کلسترول HDL وApoA-I  مشاهده نشد. نتیجه اینکه غنی‏سازی کلسیم در کاهش کلسترول تام و کلسترول  LDLبه عنوان عاملی کمکی بر پروفایل لیپیدی می‏تواند مؤثر باشد. 

 Karanjaو همکاران (۵۹) در سال ۱۹۹۴اثر افزایش کلسیم رژیم غذایی را بر مقدار لیپیدها و لیپوپروتئین‏های پلاسما در افراد مبتلا به افزایش فشارخون و افراد سالم بررسی کردند. داوطلبان در  3گروه با دریافت  غذایی ۱۵۰۰ میلی گرم در روز (۱۰۶نفر) و ۱۰۰۰ میلی گرم در روز کلسیم (۱۰۹ نفر) و گروه شاهد  (111 نفر) تقسیم شدند. بررسی مصرف قبل از شروع پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به فشارخون بالا دریافت  کلسیم، فسفر، منیزیم و ویتامین Dکمتری از افراد سالم داشتند (۰۵/۰=p). همچنین کلسترول  HDLآنها پائین‏تر (۰۱۴/۰=p) و کلسترول  LDLآنها بالاتر (۰۱/۰=p) بود. در این پژوهش بعد از  12هفته هیچ تغییری در سطح لیپیدها و لیپوپروتئین‏ها مشاهده نشد.

پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

 

پیشینه تحقیق بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی – ۱۷ برگ وورد قابل ویرایش

 

  Hermanو همکاران (۶۰) در سال ۱۹۹۳ارتباط دریافت  مواد معدنی و لیپیدهای سرم را در  43فرد  60سال و بالاتر مورد بررسی قرار داده و سطح کلسترول تام، تری گلیسرید، کلسترول  LDLو    HDLسرم افرادی که کمتر از دو سوم میزان توصیه شده (RDA) مواد معدنی دریافت می‏کردند را با افرادی که بیش از  دو سوم میزان توصیه شده  (RDA) مواد معدنی دریافت  می‏کردند مقایسه کرده و مشاهده کردند که گروهی که کلسیم کمتری دریافت می‏کردند کلسترول  LDLسرمی بالاتری داشتند.


دانلود طرح های لایه باز

درباره‌ی

حتما ببینید

پاورپوینت بیماری قارچ سیاه (موکورمایکوزیس)

پاورپوینت بیماری قارچ سیاه (موکورمایکوزیس) این پاورپوینت در ۱۹ به شکل زیبا و منحصر به …

دیدگاهتان را بنویسید