سالم بمانیم

سالم بمانیم دراین فصل انواع مختلف میکروب ازجمله باکتری ها وویروس ها وهمچنین بیماری هایی که وابسته به این عوامل