همسر عاشق

همسر عاشق خداوند این جهان هستی را بر پایه عشق آفرید و مقدس ترین عشق را برای زن و مرد