نرم افزار های آماده

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG G313H EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG G313H EMMC DUMP         فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG G313H EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG G313H EMMC DUMP تست شده     قابل رایت روی مدل: SAMSUNG Galaxy Ace 4 فایل قابل رایت با کلیه باکس های پروگرم هاردقابل استفاده برای:– پروگرام …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG SM-A710K EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG SM-A710K EMMC DUMP           فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG SM-A710K EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG SM-A710K EMMC DUMP تست شده     قابل رایت روی مدل: SAMSUNG A7 (2016) SM-A710K فایل قابل رایت با کلیه باکس های پروگرم هاردقابل استفاده برای:– …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG M10 M105F EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG M10 M105F EMMC DUMP           فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG M10 M105F EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG M10 EMMC DUMP تست شده   مشخصات فایل دامپ M105F باینری U4 تست شده   قابل رایت روی مدل: SAMSUNG M10 M105F فایل قابل …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG N916L EMMC DUMP

فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG N916L EMMC DUMP           فایل دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG N916L EMMC DUMP دامپ هارد سامسونگ SAMSUNG-N916L EMMC DUMP تست شده     قابل رایت روی مدل: SAMSUNG GALAXY Note 4 S-LTE SM-N916L فایل قابل رایت با کلیه باکس های پروگرم هاردقابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXS5ASL1

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXS5ASL1                 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXS5ASL1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXS5ASL1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایلA705FXXU1ASE5

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایلA705FXXU1ASE5             فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXU1ASE5 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXU1ASE5 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU2ASF6

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU2ASF6                   فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXU2ASF6 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXU2ASF6 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU3ASI3

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU3ASI3                   فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXU3ASI3 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXU3ASI3 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU4ASK3

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU4ASK3                   فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXU4ASK3 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXU4ASK3 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU5ATA1

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU5ATA1                 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXU5ATA1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXU5ATA1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU7CUBC

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU7CUBC                   فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 11 و مشخصه A505FDDU7CUBC جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 11 با مشخصه A505FDDU7CUBC می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU7CUD4

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU7CUD4                   فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 11 و مشخصه A505FDDU7CUD4 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 11 با مشخصه A505FDDU7CUD4 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU8CUE4

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU8CUE4                 فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 11 و مشخصه A505FDDU8CUE4 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 11 با مشخصه A505FDDU8CUE4 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU8CUE5

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU8CUE5                 فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 11 و مشخصه A505FDDU8CUE5 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 11 با مشخصه A505FDDU8CUE5 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A705FXXU5DUE2

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A705FXXU5DUE2               فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 11 و مشخصه A705FXXU5DUE2 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 11 با مشخصه A705FXXU5DUE2 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXS5BTG1

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXS5BTG1 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 10 و مشخصه A705FXXS5BTG1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 10 با مشخصه A705FXXS5BTG1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد . …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5BTC2

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5BTC2 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 10 و مشخصه A705FXXU5BTC2 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 10 با مشخصه A705FXXU5BTC2 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5BTJ4

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5BTJ4 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 10 و مشخصه A705FXXU5BTJ4 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 10 با مشخصه A705FXXU5BTJ4 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5CTK5

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5CTK5 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 10 و مشخصه A705FXXU5CTK5 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 10 با مشخصه A705FXXU5CTK5 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5CUA7

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5CUA7 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 10 و مشخصه A705FXXU5CUA7 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 10 با مشخصه A705FXXU5CUA7 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد …

بیشتر بخوانید »