بایگانی/آرشیو برچسب ها : براساس پيشنهاد مسکن و سلامت انسان بر شش اصل حفاظت در مقابل بيماري هاي واگير

ایمنی محیط اماکن نظامی

ایمنی محیط اماکن نظامی زندگی سالم مرهون داشتن محیطی سالم است. تصمیمگیری کارآمد و موثر بهویژه در دنیای متحول و پیچیده کنونی، مستلزم برخورداری و بهکارگیری اطلاعات دقیق و صحیح و مورد نیاز است. جمعبندی اطلاعات و تعیین و بررسی شاخصهای بهداشتی نشانگر چگونگی پیشرفت ماموریت سازمان و میزان دسترسی …

بیشتر بخوانید »