بایگانی/آرشیو برچسب ها : بررسی کلیدهای فشار قوی

کلیدهای فشار قوی

کلیدهای فشار قوی ﻣﻘﺪﻣﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮ ﻳﻜـﻲ ، ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻛﺸﻮر، ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز آن ﻣﻴﺘﻮان ﺑـﻪ اﺣـﺪاث ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﻳـﮋه اﻗﺘﺼـﺎدی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻓﺸـﺎر ﻗـﻮی آﺷـﻨﺎ …

بیشتر بخوانید »