بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود فایل پرینتر سه بعدی

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter14

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter14 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی  3Dprinter14 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter15

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter15 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی  3Dprinter15 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter16

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter16 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی  3Dprinter16 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter17

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter17 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی  3Dprinter17 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مسی ۳Dprinter6

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مسی ۳Dprinter6 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مسی ۳Dprinter6 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی پاتریک ۳Dprinter7

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی پاتریک ۳Dprinter7 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی پاتریک  3Dprinter7 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter8

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter8 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter8 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter9

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter9 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter9 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مهره شطرنج ۳Dprinter10

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مهره شطرنج ۳Dprinter10 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مهره شطرنج ۳Dprinter10 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter11

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter11 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter11 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مایکل جردن ۳Dprinter12

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مایکل جردن ۳Dprinter12 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مایکل جردن ۳Dprinter12 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter13

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter13 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی  3Dprinter13 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی قاب آیفون ۳Dprinter1

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی قاب آیفون ۳Dprinter1 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی قاب آیفون ۳Dprinter1 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter2

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter2 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter2 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter3

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter3 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter3 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter4

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter4 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter4 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter5

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter5 فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی ۳Dprinter5 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه مجسمه و دکوری ۳DX43

فروش فایل سه مجسمه و دکوری ۳DX43 فروش فایل سه مجسمه و دکوری 3DX43 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرینتر سه بعدی  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک …

بیشتر بخوانید »