بایگانی/آرشیو برچسب ها : پاسخنامه

آزمون درس بیست و چهارم مطالعات پایه ششم دبستان خرمشهر در دامان میهن همراه با پاسخنامه چاپ نود وهشت

آزمون درس بیست و چهارم مطالعات پایه ششم دبستان خرمشهر در دامان میهن همراه با پاسخنامه چاپ نود وهشت آزمون درس بیست و چهارم مطالعات پایه ششم دبستان خرمشهر در دامان میهن همراه با پاسخنامه چاپ نود وهشت بافرمت ورد شامل هفت سوال صحیح و غلط تستی و تشریحی آزمون …

بیشتر بخوانید »

آزمون درس بیست و سوم مطالعات پایه ششم دبستان خرمشهر در چنگال دشمن همراه با پاسخنامه چاپ نودوهشت

آزمون درس بیست و سوم مطالعات پایه ششم دبستان خرمشهر در چنگال دشمن همراه با پاسخنامه چاپ نودوهشت آزمون درس بیست وسوم مطالعات پایه ششم دبستان بافرمت ورد شامل نه سوال صحیح و غلط تستی و تشریحی آزمون در یک صفحه و پاسخنامه دریک صفحه دیگر چاپ نود وهشت دریافت …

بیشتر بخوانید »

آزمون درس بیست و دوم مطالعات پایه ششم دبستان مباره مردم ایران با استعمار همراه با پاسخنامه چاپ نودوهشت

آزمون درس بیست و دوم مطالعات پایه ششم دبستان مباره مردم ایران با استعمار همراه با پاسخنامه چاپ نودوهشت آزمون درس بیست و دوم مطالعات پایه ششم دبستان مبارزه مردم ایران با استعمار همراه با پاسخنامه بافرمت ورد با هشت سوال صحیح و غلط تستی و تشریحی که آزمون دریک …

بیشتر بخوانید »

آزمون درس بیست و یکم مطالعات پایه ششم دبستان استعمار چیست همراه با پاسخنامه چاپ نودوهشت

آزمون درس بیست و یکم مطالعات پایه ششم دبستان استعمار چیست همراه با پاسخنامه چاپ نودوهشت آزمون درس بیست و یکم مطالعات پایه ششم دبستان همراه با پاسخنامه چاپ نود وهشت بافرمت ورد شامل یازده سوال صحیح وغلط جای خالی و تشریحی آزمون در دو صفحه و پاسخنامه در یک …

بیشتر بخوانید »

آزمون درس بیستم مطالعات پایه ششم دبستان مطالعه موردی همراه با پاسخنامه چاپ نود وهشت

آزمون درس بیستم مطالعات پایه ششم دبستان مطالعه موردی همراه با پاسخنامه چاپ نود وهشت آزمون درس بیستم مطالعات پایه ششم دبستان همراه با پاسخنامه چاپ نود وهشت شامل نه سوال صحیح وغلط تستی وتشریحی بافرمت ورد آزمون در یک صفحه و پاسخنامه دریک صفحه دریافت فایل

بیشتر بخوانید »

آزمون درس نوزدهم مطالعات پایه ششم دبستان همسایگان ما همراه با پاسخنامه چاپ نودو هشت

آزمون درس نوزدهم مطالعات پایه ششم دبستان همسایگان ما همراه با پاسخنامه چاپ نودو هشت آزمون درس نوزدهم مطالعات پایه ششم دبستان همسایگان ما همراه باپاسخنامه چاپ نود وهشت با فرمت ورد شامل دوازده سوال صحیح و غلط تستی جای خالی وتشریحی آزمون در دو صفحه و پاسخنامه دریک صفحه …

بیشتر بخوانید »

آزمون درس پانزدهم مطالعات پایه ششم دبستان انواع لباس همراه باپاسخنامه چاپ نودوهشت

آزمون درس پانزدهم مطالعات پایه ششم دبستان انواع لباس همراه باپاسخنامه چاپ نودوهشت آزمون درس پانزدهم مطالعات پایه ششم دبستان همراه با پاسخنامه چاپ نود وهشت شامل سوالات صحیح و غلط تستی جای خالی و تشریحی که آرمون در دو صفحه و پاسخنامه در یک صفحه با فرمت ورد تعداد …

بیشتر بخوانید »

آزمون درس شانزدهم مطالعات پایه ششم دبستان لباس از تولیدتا مصرف همراه با پاسخنامه چاپ نود و هشت

آزمون درس شانزدهم مطالعات پایه ششم دبستان لباس از تولیدتا مصرف همراه با پاسخنامه چاپ نود و هشت آزمون درس شانزدهم مطالعات پایه ششم دبستان لباس از تولید تا مصرف همراه با پاسخنامه چاپ نود وهشت شامل نه سوال صحیح و غلط تستی جای خالی و تشریحی که آزمون در …

بیشتر بخوانید »

آزمون درس هفدهم مطالعات پایه ششم دبستان ویژگی های دریاهای ایران همراه با پاسخنامه چاپ نودو هشت

آزمون درس هفدهم مطالعات پایه ششم دبستان ویژگی های دریاهای ایران همراه با پاسخنامه چاپ نودو هشت آزمون درس هفدهم مطالعات پایه ششم دبستان ویژگی های دریاهای ایران همراه با پاسخنامه چاپ نود وهشت شامل سیزده سوال صحیح و غلط تستی جای خای و تشریحی که آزمون در دو صفحه …

بیشتر بخوانید »

آزمون درس هجدهم مطالعات پایه ششم دبستان دریا نعمت خداوندی همراه با پاسخنامه چاپ نودو هشت

آزمون درس هجدهم مطالعات پایه ششم دبستان دریا نعمت خداوندی همراه با پاسخنامه چاپ نودو هشت آزمون درس هجدهم مطالعات پایه ششم دبستان دریانعمت خداوندی همراه باپاسخنامه چاپ نود وهشت با فرمت ورد شامل یازده سوال صحیح و غلط تستی جای خالی و تشریحی که آزمون در دو صفحه و …

بیشتر بخوانید »